Ouderling: Erediensbediening 
As leier van die “bediening vir die Erediens” lê die bedieningsfokus op die effektiewe kommunikasie
van die evangelie deur middel van die erediens.
Derhalwe sluit die bedieningsverantwoordelikheid die volgende in:
1. Verteenwoordiger op die kerkraad. 
2. Saamstel en lewering van verslag op kerkraadsvergadering.
3. Lei van bedieningsvergadering voor kerkraadsvergadering.
4. Versorging van bedieningsleiers.
5. Verantwoordelik vir verloop van erediens op Sondae.
6. Koördinering van die bedieningsproses van Sondae.
7. Opstel van jaarlikse begroting.
8. Identifisering en ontwikkelings van leiers van onderskeie bedieninge.
9. Betrokke by erediens inoefeninge op Donderdae.
10.Gereelde kommunikasie met leraar i.t.v. erediensfokus, spiritualiteit, ens.
 Ouderling: Gawebediening 
As leier van die “gawebediening” van die gemeente, sluit die bedieningsrol die volgende bedieningsverantwoordelikhede in: 

Bedieningsrol: Gawebediening leier 
1. Saamstel van Nuwe Lidmate – Inligtingsgids.
2. Nuwe intrekers besoek saam met leraar.
3. Insamel van gawevorms en lidmaataansoeke.
4. Vorms word by Kerkkantoor ingehandig.
5. Plasing van persone in gawebedienings gedoen in oorleg met leraar.
6. (Maandae oggende 9:00)
7. Plasing van persone in wyke in oorleg met leierouderling (Soos gereël)
8. Deurgee van inligting na Ouderling /Diaken met ñ 2 weke teikendatum om te 
besoek.
9. Deurgee van gaweplasing na bedieningsleiers met ñ 2 weke teikendatum om te 
besoek.
10. Monitor van reaksie van ouderling/diaken en bedieningsleier na 2 weke om seker te maak, kontak is gemaak.
11. Betrokke by gawekursus indien aangebied word.
12. Lid van die kerkraad met terugvoer op vergadering.
13. Saamstel van begegroting vir Gawebediening.
14. Voorsitter by die gawebedienings vergadering voor Algemene 
kerkraadsvergadering.